Türk İslam Bilginleri Çalıştıkları Alanlar Ve Eserleri

İslam dini, insanların sadece inanç anlayışlarını etkilemekle kalmamış, bilim, düşünce ve kültür gibi alanlarda da etkili olmuştur. Abbasiler ve özellikle Endülüs Emevileri döneminde bilim ve kültür alanında önemli gelişmeler yaşanmış, birçok değerli bilim insanı yetişmiştir. Bu bilim insanları sadece İslam ülkelerindeki bilimin değil aynı zamanda Avrupa’daki bilimin de ilerlemesine ve gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

Türk-İslam bilginleri pozitif bilimler (fen, tıp, matematik, astronomi vb.) dışında İslami bilimler dediğimiz tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, kıraat gibi alanlarda da eserler yazmışlardır. İbn-i Rüşt, Farabi, İbn-i Sina, Biruni, Taberi, İbn-i Fadlan, İbnü’l Heysem, Muhyiddin Arabi, Gazali, İdrisi VII. ve XIII. yüzyıllar arasında yaşamış en önemli bilim insanlarıdır.

Tefsir: Kuran-ı Kerim’i açıklayan ve yorumlayan bilimdir. Bu bilimle uğraşanlara “müfessir” denir. Tebari, Zemahşehri, İbn-i Mesud en tanınmış müfessirlerdir.

Hadis: Hz. Muhammed’in çeşitli konularda Müslümanları aydınlatmak için söylediği sözlere denir.

Hadis, Kur’an-ı Kerim’den sonra Müslümanların başvurduğu ikinci ana kaynaktır. Hadis ilmiyle uğraşanlara “muhaddis” denir. Hadis ilminin en büyük bilgini Türkistanlı İmam Buhari’dir. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesai diğer önemli hadis bilginleridir.

Fıkıh: İslam hukukuna “fıkıh”, bu bilimle uğraşanlara ise “fakih”, fakihlerin verdikleri hüküm ve kararlara da “fetva” denir. Mahkemelerde görülen davalar, yönetim ile maliye gibi devlet ve toplum hayatını düzenleyen işler fetvalara dayanılarak yapılırdı. Fıkıh alanında büyük isimler arasında Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Safii, Ahmet İbn-i Hanbel başta gelir.

Kelam: İmanın esaslarını ortaya koyan, bunu akıl ve mantık delilleriyle savunan bilim dalıdır. İmam Gazali, İmam Maturidi, İmam Eşari en tanınmış kelamcılardır.

Tasavvuf: Allah’ı tanımayı ve ona kalp yoluyla yakınlaşmayı amaç edinen bir bilim dalıdır. Muhyiddin İbn-i Arabi en tanınmış tasavvuf bilginidir.

Kıraat: Kur’an-ı Kerim’in doğru okunmasını sağlayan bilim dalıdır.

Harezmi: IX. yüzyılda yaşayan ve cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman Türk bilginidir. Abbasi Halifesi Memun, Bağdat’ta kurduğu Beytül-Hikme (Bilgelik Evi) de kütüphanenin idaresinde görev almıştır. Burada araştırma yapan Harezmi astronomi, matematik ve coğrafya alanında eserler yazmıştır. Yeryüzünün çapına ait hesapları ortaya koymuştur. Nil Nehri’nin kaynağını açıklayan Harezmi aynı zamanda Batlumyus’un astronomik cetvellerini de düzenlemiştir. Zicü’l-Harezmi (Harezmi’nin Yıldız Katologu) Kitab’ul Muhtasar fi Hisabi’l Hind (Hint Hesabına Göre Matematik El Kitabı) önemli eserleri arasındadır.

Farabi: Büyük bir düşünce ve ünlü bir musiki üstadı olan Farabi, 870 yılında Türkistan’ın Farab kasabasında doğmuştur. Batı kaynaklarında Alpharabius (Alfarabus) adıyla anılır. Mantık, felsefe, matematik, tip ve musiki alanlarında önemli eserler vermiştir. Eserlerinin çoğu Latinceye çevrilerek Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur. Aristo’nun eserlerini inceleyip yeni yorumlar getirdiği için ikinci öğretmen anlamına gelen “Muallim-i Sani” unvanıyla anılmıştır. Musikişinas olarak da bilinen Farabi, kanun adı verilen müzik aletini icat etmiştir. Ayrıca “rübap” adı verilen çalgıyı geliştiren ve bugünkü şeklini veren de yine kendisi olmuştur. Kitab-ül Musiki ve İhsa’ül-Ulüm (İlimlerin Sayım’) önemli eserleridir.

Biruni: Batı dillerinde adı Alberuni veya Aliboron olarak geçen Biruni matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve astronomi alanlarında eserler vermiştir. Ona göre bilimin ilerlemesi için özgür düşünebilmek şarttır. “İnsanların düşünüş ve inanışları başka başkadır. Uygarlık da bu farklılıktan doğan” diyerek bu konudaki düşüncelerini açıklamıştır. El Kanun-ül Mesüdi (Sultan Mes’ud’a sunduğu astronomi konulu eser), Kitâbü’s Saydelefi’t- Tıp (eczacılık kitabı) önemli eserleridir.

İbn-i Sina: Avrupalıların Avicenna (Avicenna) diye adlandırdıkları ve dünya çapında ünlü bir bilim insanı olan İbn-i Sina, Buhara yakınlarında doğmuştur. Felsefe, mantık, fizik, astronomi ve özellikle de tıp alanında birçok eser vermiş olan İbn-i Sina, “El Kanun Fı’t-tıp (Tıp Kanunu)” adlı eseri ile tanınmıştır. Bu eser Latinceye çevrilerek birçok kez basılmış ve Avrupa üniversitelerinde de ders kitabı olarak okutulmuştur. Tıp konusunda kendi gözlemlerine dayanarak çalışmalar yapmıştır. Yaşadığı yüzyılda Avrupa’daki ruh hastaları ateşe atılırken İbn-i Sina bu tür hastaları müzik ile tedavi etmiştir. Tarihte ilk mide ameliyatını gerçekleştiren İbn-i Sina, ilaç bilimi demek olan “farmakoloji”nin kurucusu olarak kabul edilmektedir. İbn-i Sina’nın 200’ün üzerinde eser yazdığı söylenmektedir.

Taberi: Muhammed bin Cerîr diğer adıyla Taberî olan, 9. yüzyılda yaşamış din ve tarih bilginidir. İran’da tarihî bir bölge olan Taberistan’da doğduğu için ‘Taberî’ olarak ünlenmiştir Taberistan’da doğan Ebu-cafer Taberi tefsir, kıraat, hadis, tarih, edebiyat, matematik ve tıp alanlarında dersler almıştır. Bu alanlarda önemli çalışmalar yapmıştır. Bağdat’ta vefat etmiştir. Tarih’ul Ümen ve’l Mülük en önemli eserleridir.

İbn-i Fadlan: İbn-i Fadlan 10. yüzyılda yaşamıştır.  Zamanında uluslararası ilişkilerden geniş ölçüde haberdar bir diplomat olan İbn-i Fadlan, Abbasi halifesinin çok zor durumda olduğu bir dönemde Türklerle Abbasiler arasında dostluk kurulmasını sağlamıştır.

921 yılında Abbasi halifesinin Bulgarlara gönderdiği elçi heyetinde yer almıştır. En önemli eseri ise İbn-i Fadlan Seyahatnamesidir.

İbnü’l Heysem: İbnü’l heysem 965 yılında Basra’da doğmuştur. Başata matematik olmak üzere, astronomi, tıp, kimya, fizik ve optik gibi alanlarda önemli başarılar kazanmıştır. İbnü’l heysem fotoğraf makinası başta olmak üzere bütün resim kaydetme cihazları basit bir temel ilkeye dayanmaktadır. Bu ilkeyi bin yıl önceden bir Müslüman bilim adamı olan İbn’ül Heysem’in keşfettiği çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. İbnü’l Heysem’in en önemli eseri ise Kitabü’l Menazir’dir.

Gazali: Gerçek Muhammed bin Ahmed Tûsî, Gazâlî’dir. Gazali Iran’da yetişen bir fıkıh alimidir. Küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim almış, ilim öğrenmek için pek çok ülke gezerek İslam dünyasında Hüccet-ül İslam (İslam’ın ispatlayıcısı) olarak tanınmıştır.

İhyâ’ü Ulümi’d Din, El-Munkizumine’d Dalâl önemli eserleri arasındadır.

El İdrisi: El-İdrisi Endülüs’ün Septe şehrinde doğduğu söylenmektedir. El-İdrisi Coğrafya alanlarındaki çalışmaları ile ünlüdür. Güney Afrika başta olmak üzere, İspanya’da da uzun süreli seyahatler yapmıştır. 1166 yılında Polerma’da ölmüştür. Yandaki resimde de görüldüğü gibi İdrisi Dünya’nın ekvatorla ikiye ayrıldığını belirtmiş ve Güney Yarım Küre ile Kuzey Yarım Küre’nin özelliklerinden söz etmiştir. İdrisi ayrıca Batı Avrupa ülkelerinin haritalarını tarihte ilk defa aslına uygun çizmiştir. İdrisi’yi Sicilyalı IL Roger Sarayında dünyanın yuvarlak olduğunu göstermek için yaptığı gümüş küre ile gösteren temsili resim (1001 İcat Dünyamızda İslam Mirası, s. 250.)

Muhyiddin Arabi: İspanya’da doğan Muhyiddin Arabi, küçük yaştan itibaren yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştır. Kendi döneminin din bilginleri ve filozofları ile görüşmeler yaparak İslam dünyası içerisinde uzak gezilere çıkmıştır. Öğretisini varlığın mutlak birliğine dayandırmıştır. 1240 yılında Şam’da vefat etmiştir. Fususu’ı Hikem, Muhederât’ul-Ebr’ar ve Müsameratül-Ahyar önemli eserleridir.

İbn-i Rüşd: Endülüs’te doğan İbn-i Rüşd önceleri dini bilimlerle uğraşmış, daha sonra fizik, tıp, astronomi ve özellikle de felsefe alanında önemli eserler vermiştir. Her türlü gerçeğin yalnız akıl ile bulunabileceğine inanan İbn-i Rüşd, rasyonalist bir filozof olarak tanınmaktadır. Hristiyanlar tarafından zamanın Voltaire (Volter)’i olarak kabul edilmektedir. Makale Fit Mizac (yazdığı ilk felsefi eser) ve Tühefütü’t Tehefüt çelişkileri) önemli eserleridir.

46 Yorum

  1. Arkadaşım yorum yapiyorsun bare duzgun yaz yaa :-! tesekur değil “TEŞEKKÜR ” etsen değil kendi adına konuştuğun için “ETSEM” olacak . Sakın yanlış anlama haa Maksat yanlışları görüp düzeltmek 🙂 🙂

   1. sende yanlışlık yapmışsın bare değil BARİ yapiyorsun değil YAPIYORSUN sende sakın yanlış anlama???

 1. ödevlerimi yaptım çok rahatım hep bu siteden yapıyorum çünkü güzel ve özenli yazılmıştır bunun için çok teşekkürlerimi sunarım…

 2. Çok net kısa ve öz açıklamalı ödevine çok yardimci oldu fakat daha çok islam bilgini olması gerekiyordu …
  Yinede emeğinize sağlik

 3. Çok net kısa ve öz açıklamalı ödevine çok yardimci oldu fakat daha çok islam bilgini olması gerekiyordu …
  Yinede emeğinize sağlik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.