Adnan Menderes Kimdir? Nereli, Kısaca Hayatı

Adnan Menderes sekiz dönem milletvekilliği yapmış ve başbakan olmuş, başbakan olduğu dönemde ihtilal yaşamış ve ardından idam edilerek vefat etmiş, Türk siyasi tarihinin en önemli isimlerinden biri olmuştur.

Adnan Menderes Kimdir: Türkiye Başvekili; Doğum Yeri ve Tarihi : Aydın 1899; Eşinin Adı : Berin; Çocukları : 3 erkek; Tahsili : Aydınlı zengin bir çiftlik sahibinin oğlu olan Adnan Menderes tahsilini İzmir’deki Amerikan Kolejinde yapmıştır; İzmir Kolejinde tahsilini ikmal ettikten sonra siyaset hayatına atılmış ve bu yoldaki ilk şansını Serbest Fıkra’da denemiştir. Bilâhare Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılan Menderes kısa bir zamanda kendini göstermekte gecikmemiş ve 1930 senesinde Aydın Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine iltihak etmiştir.

Adnan Menderes bu arada Hukuk tahsilini de tamamlamıştır. Menderes Milletvekili bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisinde bir ara parti müfettişliği yapmış, daha sonra Beden Terbiyesi Teşkilâtında vazife almıştır.

1945 senesinde Demokratik rejimin gayrikabili içtinap bir hal aldığını gören Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü ile birlikte «Dörtlü» Takrire imzasını atmakla zerre kadar tereddüt etmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bu dörtlü takrirdir ki, Demokrat Partinin kurulmasına ve dolayısıyla memleketimizde çok partili rejimin yerleşmesine yol açacaktır.

Dörtlü takrire kadar demokrasinin kurulması yolundaki mücadelesine, Cumhuriyet Halk Partisi içinde devam eden Adnan Menderes, meşhur takrirden sonra 15 sene milletvekilliğini yapmış olduğu partiden ayrıldı.

Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve gerek yurdun en ücra köşelerinde tertiplenen Demokrat Parti mitinglerinde, partisinin sözcülüğünü yapan Adnan Menderes kendini Türkiye Başvekilliğine getirecek yolda ilerlemekteydi. Bu çalışmalardır ki, Demokrat Partinin 1946 seçimlerinde, çok kısa bir mazisi olmasına rağmen, kuvvetli bir muhalefet ekibi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisine girmesini sağladı.

1946 ve 1950 seneleri arasında, Adnan Menderes Meclis içindeki ve dışındaki mücadelesini azaltmak şöyle dursun bilâkis daha da arttırdı. İdeal arkadaşları ile birlikte yurdu bir baştan bir başa katetti. Gitmediği kasaba ve köy bırakmadı. Ve bu suretle de 1950 seçimlerinde Demokrat Partinin iktidara gelmesinde birinci derecede bir rol oynadı. Adnan Menderes 22 Mayıs 1950 tarihinden beri Başvekil olarak vazife görmekteydi. İktidara gelmeden evvel, sözcülüğünü yaptığı Demokrat Partinin programını tatbik için o günden beri enerjisinden hiç bir şey kaybetmemiş halde çalışmasına devam etmekteydi.

Adnan Menderes ilk dört senelik icraatının hesabını, 1954 seçimlerinde müsbet bir şekilde vermiş ve partisinin daha da kuvvetlenmiş bir şekilde iktidarda kalmasını sağlamıştır. Normal zamandan bir sene evvel yapılan son seçimler de, yine Adnan Menderes’in Başkanlığını yapmakta olduğu Demokrat Parti tarafından kazanılmıştır.

27 Ekini 1957 seçimlerinde Demokrat Parti, bir evvelki seçimlere nazaran daha az sayıda milletvekilliği elde etmiştir. 27 Ekim 1957 seçimlerini müteakip, Cumhurreisliğine seçilen Celal Bayar, yeni Hükümeti kurmak vazifesini tekrar Adnan Menderes’e vermiştir.

Adnan Menderes’in en büyük gayesi, Türkiye’yi iktisadi bakımdan kalkındırmak, onu mamur bir hale getirmek ve nihayet Türkiye’ye milletlerarası camiada layık olduğu mevkii kezandırmak olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.